Instrucțiuni pentru autori

REDACTAREA ARTICOLELOR

MANUSCRISUL va fi redactat cu editorul Word și font Times New Roman, mărime literă: 12, format pagină A4, margini (sus: 2 cm, jos: 6,5 cm, interior: 2 cm, exterior: 6 cm), aliniat stânga-dreapta (justify), Lățime: 21 cm, înălțime: 29.7 cm, format: A4. Pagini multiple: Margini în oglindă. Subsol: 7,5 cm.

TITLUL: font Times New Roman, corp de literă: 14, bold, centrat. Sub titlul în limba română, la un rând, se va plasa traducerea acestuia în limba engleză.

NUMELE AUTORULUI: font Times New Roman, corp de literă: 12, italic, dreapta. Dedesubt se trece gradul didactic sau funcția, instituția, localitatea, adresa de mail;

REZUMATUL: se acceptă doar rezumate redactate în limba engleză. Acesta trebuie să fie concis și, totodată, să ofere suficientă informație. Mărimea sa nu trebuie să depășească maxim 10 rânduri (aproximativ 100 cuvinte). Referințele la literatură sau trimiterile la tabele şi figuri din lucrare nu sunt permise. Setări rezumat: font Times New Roman, corp de literă: 10, italic, la un rând.

CUVINTE-CHEIE: rezumatul va fi urmat de minim 5 cuvinte cheie în limba engleză. Setări cuvinte-cheie: font Times New Roman, corp de literă: 10, italic, la un rând.

– Structura de bază a unei lucrări științifice trebuie să includă 4 secțiuni, sumarizate cu acronimul IMRAD,[1] respectiv: Introducere (ce dorim să studiem?), Metodă (cum s-a realizat studiul?), Rezultate (ce s-a constatat?), Discuții (ce semnificație au constatările?), la care se adaugă concluziile.

TABELE ȘI FIGURI: trebuie să fie numerotate și însoțite de titlu/explicație, cu referire în textul lucrării;

NOTE DE SUBSOL: font Times New Roman, corp de literă 10 pt., aliniat stânga-dreapta (justify), la un rând.

Notele de subsol cuprind trimiteri exacte la lucrările și izvoarele utilizate și prezintă o garanție științifică a lucrării, având în vedere următoarea structură:

– autorul/autorii (prenume și nume, cu caractere drepte și virgulă numai între autori), titlul lucrării (caractere cursive, italice), coordonatorul lucrării (adăugând la prenume și nume, în paranteze, coord., ed. sau eds., după caz), volumul (dacă este cazul), locul de apariție, editura, anul apariției lucrării citate și pagina sau paginile din care se citează;

– când lucrarea citată apare într-un periodic, titlul periodicului se scrie între ghilimele, locul de apariție, anul calendaristic, numărul, ziua și luna (dacă este cazul), pagina sau paginile.

– dacă trimiterea la sursă este un document, se va specifica arhiva unde se află, fondul, pachetul, fila;

– dacă referința constă într-un manuscris, se va specifica autorul (dacă este cunoscut), titlul, locul unde se păstrează, fondul, numărul manuscrisului, fila.

– dacă referința include accesarea unui sit Internet, se vor specifica următoarele: prenume și nume (dacă este cazul), titlul, on line, link Internet, accesat la data de …

BIBLIOGRAFIA: include toate izvoarele și lucrările utilizate de autor. Bibliografia va fi plasată la sfârșitul articolului.

Setări bibliografie:

– Pentru volume: în ordine alfabetică după numele autorului, urmat de prenume, titlul lucrării (în italic), locul publicării, editura, anul apariției.

– Pentru articole în periodice și volume colective: numele autorului, urmat de prenume, titlul lucrării (în italic), în numele periodicului/volum colectiv (în ghilimele), locul publicării, editura, anul apariției, anul calendaristic, numărul, ziua și luna (dacă este cazul), pagina sau paginile.

Resurse Internet: – nume, prenume (dacă este cazul), titlul, on line, link Internet, accesat la data de …

Exemplificare:

Angelescu, Teodor B., Istoria lumii, București, Editura Național, 2018.

Bujor, Viorel, Popescu, Ion, Națiunile, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2007.

Georgescu, David, România și Europa, on line, accesat în data de 10.10.2019

https://bibliotecaarad.ro/wp-content/uploads/2019/06/anale4web.pdf

Popescu, Ion, Despre țară, în „Analele Aradului”, anul I, nr. 1, 2015, pp. 117-129.

ANEXE: pot include izvoare inedite, reproduse integral sau parțial, hărți, grafice, liste cronologice, ilustrații, desene, cu referință în textul studiului.

– În urma solicitărilor, Consiliul editorial pune la dispoziția celor interesați, documentul Template pentru utilizarea corectă a punerii în pagină.

TRANSMITEREA MANUSCRISELOR

Articolele se vor trimite în fișier Word (însoțite de o versiune PDF) la următoarele adrese de email:

– Doru Sinaci <[email protected]>

– Ioana Nistor <[email protected]>

– Gabriela Marco <[email protected]>

sau pe suport electronic (CD, DVD, stick memorie).

CONSILIUL EDITORIAL


[1] G. M. Hall, How to Write a Paper, Londra, BMJ Books, 2003, p. 51.